Cấu Trúc “There’s No Need”

+ “There’s” là dạng rút gọn của “there is” hoặc “there has”. Được sử dụng với cụm từ “no need” để mô tả rằng hành một động nào đó không cần phải làm (không cần phải diễn ra).

– There’s no need to hurry. (Không cần phải vội vàng).

– There’s no need to show up. (Không cần phải có mặt).

– There’s no need to put away. (Không cần phải vứt đi).

– There’s no need to ask her. (Không cần phải hỏi cô ấy).

– There’s no need to call her. (Không cần phải gọi cho cô ấy).

– There is no need to shout. (Không cần phải hét lên).

– There is no need to read it. (Không cần phải đọc nó).

– There is no need to be sad. (Không cần phải buồn bã).

– There is no need to feel sorry. (Không cần phải cảm thấy có lỗi).

– There is no need to call the doctor. (Không cần phải gọi bác sĩ).