This, That, These & Those

This, That, These và Those dùng để là biểu đạt một sự việc nào đó và nó được sử dụng để hiển thị khoảng cách tương đối giữa người nói và danh từ.

I. This, That, These Và Those Làm Đại Từ Nhân Xưng.

1. “This” đi với danh từ số ít chỉ khoảng cách gần (Đây là).

– Ví dụ 1: This is her bike. (Đây là xe đạp của cô ấy)

– Ví dụ 2: This is my mother. (Đây là mẹ của tôi).

2. “That” đi với danh từ số ít chỉ khoảng cách gần (Đó là).

– Ví dụ 1: That is her pen. (Đó là cây viết của cô ấy)

– Ví dụ 2: That is my father. (Đó là bố của tôi).

3. “These” đi với danh từ số nhiều chỉ khoảng cách gần (Đây là những).

– Ví dụ 1: These are our photos. (Đây là những tấm hình của chúng tôi).

– Ví dụ 2: These are his audiences. (Đây là những người khán giả của anh ấy).

4. “Those” đi với danh từ số nhiều chỉ khoảng cách gần (Đó là những).

– Ví dụ 1: Those are their clothes. (Đó là những bộ đồ của họ).

– Ví dụ 2: Those are his relatives. (Đây là những người họ hàng của anh ấy).

+ Lưu ý: Động từ thay đổi (số ít hoặc số nhiều) tùy thuộc vào đại từ mà chúng ta sử dụng.

II. This, That, These và Those Làm Tính Từ Biểu Đạt.

1. “This” đi với danh từ số ít chỉ khoảng cách gần (Cái này / Người này).

– Ví dụ 1: This movie is interesting. (Bộ phim này thật thú vị).

– Ví dụ 2: This little boy is lazy. (Cậu bé này thật lười biếng).

2. “That” đi với danh từ số ít chỉ khoảng cách gần (Cái đó / Người đó).

– Ví dụ 1: That house is noisy. (Ngôi nhà đó thật ồn ào).

– Ví dụ 2: That little is very hard-working. (Cô bé đó thật siêng năng).

3. “These” đi với danh từ số nhiều chỉ khoảng cách gần (Những cái này / Những người này).

– Ví dụ 1: These toys seem too expensive. (Những món đồ chơi này có vẻ rất đắt tiền).

– Ví dụ 2: These students will be interviewed. (Những người sinh viên này sẽ được phỏng vấn).

4. “Those” đi với danh từ số nhiều chỉ khoảng cách gần (Những cái đó / Những người đó).

– Ví dụ 1: Those flowers need water. (Những bông hoa đó đang cần nước).

– Ví dụ 2: those children don’t have parents. (Những đứa trẻ đó không có cha mẹ).

III. This, That, These Và Those Đề Cập Tới 1 Vật Không Cần Nhắc Tên.

– Ví dụ 1: Do you like this / that? (Bạn thích cái này / đó không)?

– Ví dụ 2: Do you like these / those? (Bạn thích những cái này / cái đó không)?