So, Too Và Enough

I. “So” Được Sử Dụng Với Ý Nghĩa Là Quá. (Nghĩa Tích Cực).

1. Đứng trước tính từ hoặc trạng từ.

– Ví dụ 1: You are so beautiful. (Bạn đẹp quá/ rất đẹp).

– Ví dụ 2: Your mom cooks so well. (Mẹ tôi nấu ăn quá ngon/  rất ngon).

2. Đứng trước danh từ đếm được (so many) hoặc danh từ không đếm được (so much).

– Ví dụ 1: She owns so many of her own shops. (Cô ấy sở hữu rất nhiều cửa hàng riêng).

– Ví dụ 2: They make so much money each month. (Họ kiếm được rất nhiều tiền mỗi tháng).

3. Có thể đứng sau động từ (so much).

– Ví dụ: I love you so much. (Tôi yêu bạn rất nhiều).

II. “Too” Cũng Được Sử Dụng Với Ý Nghĩa Là Quá. (Nghĩa Tiêu Cực).

1. Đứng trước tính từ hoặc trạng từ.

– Ví dụ 1: She is too lazy. (Cô ấy lười quá).

– Ví dụ 2: You drive too fast. (Bạn chạy xe nhanh quá).

2. Đứng trước danh từ đếm được (too many) hoặc danh từ không đếm được (too much).

– Ví dụ 1: There are too many patients here. (Có quá nhiều bệnh nhân ở đây).

– Ví dụ 2: There is too much sugar in my coffee. (Có quá nhiều đường trong cà phê).

3. Có thể đứng sau động từ (too much).

– Ví dụ: They smoke too much. (Bọn họ hút thuốc nhiều quá).

III. “Enough” Được Sử Dụng Trong Câu Với Ý Nghĩa Là Đủ.

1. Đứng trước danh từ.

– Ví dụ 1: I have enough money. (Tôi có đủ tiền).

– Ví dụ 2: We don’t have enough seats. (Chúng ta không có đủ chỗ ngồi).

2. Đứng sau tính từ hoặc trạng từ.

– Ví dụ 1: He is tall enough to play basketball. (Anh ấy đủ cao để chơi bóng rổ).

– Ví dụ 2: You don’t clean your house often enough. (Bạn không lau nhà đủ thường xuyên).

3. Có thể đứng 1 mình.

– Ví dụ: That’s enough! I don’t want to listen any more. (Đủ rồi! tôi không muốn nghe nữa).