Cấu Trúc “What If”

+ Dùng cấu trúc này để đặt câu hỏi về một vấn đề gì đó nếu nó thật sự xảy ra thì sẽ như thế nào.

– What if I lose my job? (Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi mất việc)?

– What if I miss the flight? (Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi trễ chuyến bay)?

– What if nobody is home? (Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có ai ở nhà)?

– What if he fails the exam? (Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy trượt kỳ thi)?

– What if someone sees you? (Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó nhìn thấy bạn)?

– What if I don’t forgive her? (Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không tha lỗi cho cô ấy)?

– What if I am late for dinner? (Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi tới muộn vào bữa ăn tối)?

– What if I call her right now? (Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi gọi cho cô ấy ngay bây giờ)?

– What if we don’t arrive on time? (Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không đến đúng giờ)?

– What if she ends up this relationship? (Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy bỏ mối quan hệ này)?