Cấu Trúc “What Do You Think”

+ Cấu trúc này được sử dụng để hỏi ý kiến của ai đó về một vấn đề gì đó.

– What do you think about dating online? (Bạn nghĩ thế nào về việc hẹn hò trực tuyến)?

– What do you think about harvesting soon? (Bạn nghĩ thế nào về việc thu hoạch sớm)?

– What do you think about taking care of babies? (Bạn nghĩ thế nào về việc chăm sóc trẻ em)?

– What do you think about seeing a movie with me? (Bạn nghĩ thế nào về việc xem phim với tôi)?

– What do you think about building a new house? (Bạn nghĩ thế nào về việc xây 1 căn nhà mới)?

– What do you think about living in the countryside? (Bạn nghĩ thế nào về việc sống ở nông thôn)?

– What do you think about working overtime this week? (Bạn nghĩ sao về việc làm tăng ca vào tuần này)?

– What do you think about staying here one more night? (Bạn nghĩ sao về việc ở lại đây thêm 1 đêm nữa)?

– What do you think about singing a song on my birthday? (Bạn nghĩ sao về việc hát 1 bài vào sinh nhật tôi)?

– What do you think about saving money for a new phone? (Bạn nghĩ sao về việc tiết kiệm để mua điện thoại)?